רקע
פעילות
לגלים
.ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
על אודות מקראה מדריך למורה לחיות את ההיסטוריה - לקראת מדינה כלים לפני שמתחילים בירור מאורעות סיפורן של דמויות קושרים קשרים כניסה לפעילות