גלים أمواج חדשות

ארבעת המינים ואנחנו

ארבעת המינים ואנחנו חזרה
ארבעת המינים ואנחנו 1 ארבעת המינים ואנחנו 2 מדרש ארבעת המינים

מדרש ארבעת המינים

במדרש "ויקרא רבה" משווים חכמי ישראל בין ארבעת המינים לבין ארבע קבוצות שונות
בעם ישראל:

פרי עץ הדר (אתרוג) אלו ישראל– מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח – כך
ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים.

כפות תמרים (לולב) אלו ישראל – מה התמרה הזו יש בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל: יש ביניהם שיש בהם תורה ואין ביניהם מעשים טובים.

ענף עץ עבות (הדס) אלו ישראל – מה הדס הזה יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש ביניהם שיש בהם מעשים טובים ואין ביניהם תורה.

ערבי נחל (ערבה) אלו ישראל – מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל יש ביניהם בני אדם שאין בהם תורה ולא מעשים טובים.

ומה הקב"ה עושה להם? לאבדן אי אפשר. אלא אמר הקב"ה: יקשרו כולם אגודה אחת והם מכפרים אלו על אלו.


התאימו את המין לתכונות שלו לפי המדרש:המדרש רואה בארבעת המינים משל לאנשים שונים בעם ישראל. הטעם והריח של המינים השונים הם משל ללימוד תורה ולעשיית מעשים טובים.

לפי המדרש, לאיזה מעשה מקביל "הטעם" של המינים?
 

לפי המדרש, לאיזה מעשה מקביל "הריח" של המינים?
 

לפי המדרש, איזה מין דומה לאדם שלא לומד תורה ולא עושה מעשים טובים?
 

לפי המדרש, איזה מין דומה לאדם שעושה מעשים טובים אך לא לומד תורה?
 

לפי המדרש, מדוע אנו נוטלים את כל המינים ביחד בחג הסוכות?
(רמז: קראו את המשפט האחרון של המדרש)


איזה מן המשפטים האלה מתאים למסר של המדרש?
 

הדפיסו את מה שכתבתם!