גלים חדשות כיף מורים

ישארה דומעה לא שאר-תציפק - ןיינעלו רשי
רתאה תודוא לע
2 ונלש םיה

.םילג רתא ,2000 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ