How to view Hebrew?
Alice in Wonderland

An Interactive Adventure

Welcome!

תואקתפרה עסממ ןאכ ונהית !תואלפה ץראל םיאבה םיכורב
וירפס ינש לע ססובמ רתאה! םיאלפומה הידידיו סילא לש התרבחב
:לורק סיאול לש םימסרופמה
." הארמל דעבמ"ו "תואלפה ץראב סילא"
השגפו םיינוימד תומלועל העיגהש ,סילא הדליה לע רפוסמ םהינשב
ולכות סילא לע םירפסה תא םתארק אל םא םג. םירזומ םירוצי
.םינודיחהמו םיקחשמהמ ,רתאב תויוליעפהמ תונהיל
השיא ותוא הבתכ .תילגנאב עיפוה סילא לע ירוקמה רתאה
תא וריכי םידליש ידכ רתאה תא המיקה איה. המש ןא'תור ,תינקירמא
החמשב המיכסה ןא'תור. הילע םירפסה תא אורקל וצריו ,סילא
םימושייב שמתשהל ונל התשרהו ,תירבעל הלש רתאה תא םגרתנש
. ולש הקיפרגבו


!רפסה לעו יילע וארק
!ןבלה בנראה לש ןועשב העשה המ וקדב
!תויאלפה םילימה תא בלשל ןכיה ואצמ
!שוחינה קחשמב וקחש
! סילא לש התרוצ תא ונש !רזוממ רתוי רזומ
!תועמדה תכירבב וטיבה
!בנדזמו בוצע רופיס ובתכ
!לחזה יפמ הצע ושקב
!יקנעה םיבלכה רוג םע וקחש
!רש'צ לותח םלענ ךיא וארת
!תפרוטמ הת תביסמב ופתתשה
!דרווה יחרפ תא עובצל ורזע
!וליאכ-בצה לש ןובשחמה תרזעב בשחל וסנ
!תובבלה תכלמ לש תותה תגוע תא ופא
!סילא לש תולבלובמה םילימה תא ורדס
!זוכירה קחשמב וקחש וקחש
!םיפלקב השוע סילאש םסקה תא וארת
!ץבשתה ץראב סילא םע ורקב
!סילא לש ךובמהמ תאצל וסנ
!ןכוסמה עשרבי'ג תא ושגפת
רגנהו םיה סוס לע רישה תא וארק
!םדלדיווט דגנ ברקל ואצ
!םתא המכ ינב קוידב ובשח
!רובשה יטפמד יטפמה לש ויקלח תא ורבח
!תואלפה ץרא ץבשת תא ורתפ
!הכלמה סילא לש ןודיחב תולאשה לע ונע
תואלפה ץראמ תויולג וחלש
!לורק סיאול רפוסה תא וריכה
לורק סיאול לעו סילא לע םיפסונ םירתאל ואצ
!רתאה תא התנבש השיאה ,ןא'תור ,יתוא וריכה
!רתאה לש תירבעה הסריגה לע וארק
םיחרואה רפסב םתא םג ובתכ

Feedback!שוחינה קחשמ | םילימ יאלפ | רחאמ ינא | ןא'תורו סילא | ישאר ףד
לחזה יפמ הצע | בנדזמ רופיס | תועמדה תכירב| רזוממ רתוי רזומ
וליאכ בצה | םידרו תעיבצ | הת תביסמ | רש'צ לותח | םיבלכה רוג
םימסקו םיפלק | זוכירה קחשמ | תולבלובמה םילימה | תותה תגוע
םדליווט דגנ ברק | רגנהו םיה סוס | עשרבי'ג | סילא לש ךובמה |ץבשתה ץרא
תואלפה ץראמ תויולג | ןודיח| תואלפה ץרא ץבשת| יטפמד יטפמה | םתא המכ ינב
תירבעה הסריגה לע | ןא'תור לע| םירושיק | לורק סיאול


 

Copyright Information and Disclaimer - םירצוי תויוכז

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2000 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ