גלים חדשות כיף מורים
.בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002-1999 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ