שאלפ אלל הסרגל גלד | שאלפ ןגנ תדרוהל
תויח טוונ | דועו הלצה ירופיס | תיב תויח לודיג | ונלש תויחה
ףיכ םתס | תועדומ חול | ןויד תוצובק | תובושתו תולאש

אל סנונית   אל גלים
.בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2000 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ