כותרת

 
הדרוהל
דרוו ץבוקכ
1 'סמ תוליעפ
ץראב 'םוקמ'ל תומשה לש רשקה
doc
 
2 'סמ תוליעפ
הזחמ תיינבב םיבלש
doc
 

1-2 תויוליעפ

doc
תפריט


.ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
למקראה לדף הראשי search בירור מאורעותפעילויות כלים לפני שמתחילים בירור מאורעות סיפורן של דמויות קושרים קשרים