ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה תוליעפמ קלחכ החתופ וז תבשקותמ םידומיל תינכות
,הארקמ תללוכ תינכתה .בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע םע ףותישבו
.הרומל ךירדמו תויוליעפ

:ופתתשה תינכתה תקפהב

ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה
לאיקיזיא הרורד :הביתכו חותיפ
ןהכ הביבא :יטקאדיד ץועייו הכירע
רפוג יליג :יעדמ ץועיי
ןדירא ןתנ ,ולבק הלופ ,רפוג יליג :םיבותכשה תביתכב ופתתשה

בשקותמה ךוניחה םודיקל בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע
לבנז ןורי :הכירעו יגוגדפ ץועי
רינ תירוד :הקיפרג
ןיפל ריאיו ,דלפנזור ןיראק ,בולרוא לאכימ :תונכת

תודות
,םילשוריב ינויצה ןויכראל
,(תולייחהו ירנ) ביבא-לתב הנגהה ןויכראל
,(הריאו תירש ,הרימא) יקסניטוב'ז ןויכראל
,ןג-תמרמ שולש תחפשמו יקסבוליפ תחפשמל
םילשורימ רפמטטש לואשלו
.רתאה תא תוולמש תונומתה תא ונל וקפיס רשא

:םיאבה םירפסה לש םי"לומהו םירפסה תואצוהל םידומ ונא ןכ ומכ
(1954) החפשמה תאצוה ,היבתכו הייח - בוטיבל הרהוז *
הווקת-חתפ תייריע תאצוה ,לסרק.ג ,הווקת-חתפ - תובשומה םא *
דיורטס.א סופד ,שולש והילא ףסוי ,ייח תשרפ *
(1979) הדע תעבג תימוקמ הצעומ ,ןריל לאומש ,הבשומ לש הרופיס הדע תעבג *
א"ישת ,הרדח ידסיימ תרבח הדסמ תאצוה ,ינדה רבע ,הרדח *


תינכותה לנויצר
תויזכרמה תורטמה
ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה תודוא

תינכותה לנויצר

הדימל הב םיפתתשמל העיצמ 'הנידמ תארקל - הירוטסיהה תא תויחל' תינכותה
.לארשי תנידמ לש תווהתהה תפוקת לע השדח תיווזמ
ךילהתב ,תונויצה לש הירוטסיהב יתייווח קוסיע םידמולל תנמזמ תינכותה
יפל שיא ,וגיהנהש חתפמ תויומד םע ןה תוישיאה תויורכיהה .תויומד לש רקח
הדרשש הטילפה תיראש תאו לארשי-ץראב ןטקה ידוהיה בושייה תא ,וכרד
לש הנוילעה הרטמה ןעמל תואיל אלל ולעפו, הפוריאב לארשי םע תאוש ירחא
.לארשי-ץראב ידוהיה םעה תייחת
םיירוטסיה םיכלהמ לא םידמולה תא וברקי םילודג םישנא לע םינטק םירופיס
.תויתימאה םהיתויווחב ,רשפאש המכ דע ,םתוא ופתשיו ידוהיה םעה תודלותב
התיא עסופו רבעה ןמ תטלוב תוישיא לא ףתתשמ לכ עדוותמ תינכותה ךלהמב
ףתתשמה .םינפ תבר תורכיה הריכהל דמול אוה הפוסב רשא דע ,ךרדה ךרואל
, תונומתו םינמוי ,םיכמסמ, תודועת - םיירוטסיה עדימ תורוקמ ןחובו דמול
תא םילשמ אוה ותרזעבש ,רקובמ ןוימד ליעפמ םידיקפת יקחשמ תועצמאבו
.תירוטסיהה הנומתה
םהבש םירתאה יפ-לע עבקנ ולולסמש, ליעפ ידומיל רויסב תמייתסמ תינכותה
ורבצש עדיה ךמס לע ,םיפתתשמה םילעמ רויסה תצורמב .םישיאה ולעפ
.ולעפ הבש הביבסב םישנאה ירופיס תא, ומינפהש תושוחתהו
רויס ידי-לע קזחתי ,ןוימד ןיבל תואיצמ ןיב ,רבע ןיבו הווה ןיב רשקה
תישארב לארשי-ץרא תא וחור יניעב האור ףתתשמ לכ רשאכ ,ץראה יבחרב
.םויכ תילארשיה תואיצמה עקר לע ,האמה

לש תוהדזהה תשוחת תא ריבגי וז ךרדב הירוטסיה דומיל יכ םיחינמ ונא
ורבגי ךכ .ולעפ הבש הפוקתה םעו וגציי םתואש םישיאה םע םיפתתשמה
.הדימלל הענההו ,ןיינעה ,תונרקסה

תויזכרמה תורטמה

ךרד ,התנבהו לארשי-ץראב תינויצה העונתה לש הירוטסיהה תרכה .1
.'הירוטסיה ושע'ש םישיא תועצמאבו םיבושח םיעוריא
.ןהלש בחרה רשקהב ,םיעוריא לש תוירוטסיה תויועמשמ תניחב .2
רבעב םיעוריא חכונ ,הווהב םיעוריא לש תוירוטסיה תויועמשמ רוריב .3
תוירשפא תוכלשה תקידבל תנווכמה ,תיתרוקיב הבישח חותיפו ,ינויצה
.תוכייש לש הדמעמ ,דיתעל
לארשי םעלו לארשי תנידמל ,לארשי-ץראל םיפתתשמה לש הקיזה תרבגה .4
.הנידמה ןעמל תימוחת-בר תישיא היישעל םיפתתשמה דודיע .5

.הרבח לוכשא לש דומילה ינכתמ תבלתשמו 'ו-'ה תותכב םידימלתל המיאתמ תינכותה

mahonh2@inter.net.il :רשק תריצילו םיפסונ םיטרפל

ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה

לש ולעופלו ורכזל" :ןוירוג-ןב דוד קוח תא תסנכה הקקוח 1976 תנשב
תשרומל ןוכמה םקוה הז קוח חוכמ ."תורודל ותשרומ תלחנהלו ןוירוג-ןב דוד
.וידיקפת ורדגוהו ןוירוג-ןב
-ןב תטיסרבינואל ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה ןיב הנמא המתחנ 1982 תנשב
תקסועה תימדקא הדיחיכ רדגוהש ןוירוג-ןב תשרומל זכרמה םקוהו ןוירוג
תימוחת ןיבו תימוחת בר הייאר ךותמ לארשי תמוקתו ןוירוג-ןב רקחב
.תיתאוושהו
םע תינויע תירקחמ תימדקא תוליעפ בלשמה יכוניח ימדקא זכרמכ לעופ ןוכמה
.תיכוניח תוליעפ
'ןוירוג-ןב תשרומ' תיינקהל הריתחש החנהה תדמוע ןוכמה לש ותסיפת דוסיב
תרדגה ,רקיעבו םג אלא ,ולעופו ותוגה ,ןוירוג-ןב לע עדי תלחנה קר הניא
םיפשחנה םינווגמה םילהקה ברקב וז תוהמ תמנפהל הריתחו תשרומה לש התוהמ
.ןוכמה תוליעפל
יסחי ,תילארשיה הרבחה תא ביכרמה יתוברת-יתרבחה ספיספה: ומכ תויגוס
היביכרמ ,ל"הצ םק םהילעש דוסיה תונורקע ,תוצופתהו לארשי
תונחבנ - תילארשיהו תידוהיה תוהזה לש םיילסרבינואהו םיירלוקיטרפה
.הווהל רבע ןיב דימתמ גולאיד םויק ךות ןוכמה תולועפו תוינכותב
Back

.ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
לדף הראשיעל אודותלחיות את ההיסטוריה - לקראת מדינה