כותרת

 
הדרוהל
דרוו ץבוקכ
1 'סמ תוליעפ
תומדל תוהז תדועת - םייח לולסמ
doc
 
2 'סמ תוליעפ
רקח-תלאשל הלאשמ
doc
 
3 'סמ תוליעפ
תורענו תודלי תפוקת לע עדימה תאירקל היחנה ףד
doc
 
4 'סמ תוליעפ
רבעמה תפוקת לע עדימה תאירקל היחנה ףד

הדוהי-ןב רזעילא | ןוירוג-ןב (ןירג) דוד | ןייטשבולב לחר | ןיגב םחנמ | ןוסנורהא הרש
doc

ןתינ
ףד דירוהל
ישיא תויחנה
תומד לכל
 
5 'סמ תוליעפ
רבעמל םיעינמ - רבעמה תפוקתל היחנה ףד
doc
 
6 'סמ תוליעפ
תודדומתהו םיישק - רבעמה תפוקתל היחנה ףד
doc
 
7 'סמ תוליעפ
יזכרמה קבאמה תא תנייפאמה תוליעפ תפוקתל היחנה ףד

doc

ןתינ
ףד דירוהל
ישיא תויחנה
תומד לכל
 
8 'סמ תוליעפ
םיעוריא יפ-לע תומדה לש הלעופ חותינ ,'לע טבמ' - תומדה ייח
הייחב םייתועמשמ
doc
 
9 'סמ תוליעפ
תומדה לש םיינוציחה הינייפאמ רואיתל היחנה ףד
doc
 
1-8 תויוליעפ
doc


תפריט.ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
למקראה לדף הראשי search סיפורן של דמויותפעילויות כלים לפני שמתחילים בירור מאורעות סיפורן של דמויות קושרים קשרים