למורה
אובמ doc

תינכתה הנבמ *

םיליחתמש ינפל םילכ - 1 הדיחי doc

תוערואמ רוריב - 2 הדיחי doc

תויומד לש ןרופיס - 3 הדיחי doc

םירשק םירשוק - 4 הדיחי doc
אחורה

.ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
לדף הראשימדריך למורהלחיות את ההיסטוריה - לקראת מדינה