כותרת

 
הדרוהל
דרוו ץבוקכ
1 'סמ תוליעפ
רפסה לא תפטעמה ןמ
doc
   
2 'סמ תוליעפ
עדימה רוקמב עוראה רואת

doc
   
3 'סמ תוליעפ
לבקתמה עדימה לש תונורסחו תונורתי - ינשמ רוקמ / ינושאר רוקמ

doc
   
4 'סמ תוליעפ
ןולאש

doc
   

1-4 תויוליעפ

doc


תפריט

.ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
למקראה לדף הראשי search כלים לפני שמתחיליםפעילויות כלים לפני שמתחילים בירור מאורעות סיפורן של דמויות קושרים קשרים